При създаването и поддръжката на този сайт сме водени от желанието да подпомогнем обучението и изследванията по шумозащитно кодиране (теория на кодирането), криптография, компютърна и мрежова сигурност и други свързани с тях научно-приложни области. Съдържанието на сайта акцентира и върху дялове на математиката като алгебра, теория на числата, комбинаторика, дискретна математика и теория на алгоритмите, които представляват теоретичните основи на посочените горе области на съвременните комуникационни и информационни технологии.
This site expresses our wish to facilitate education and research in coding theory, cryptography, computer and network security as well as to promote the close connection between the aforesaid areas of modern communication and information technologies and mathematical subjects such as algebra, number theory, combinatorics discrete mathematics and theory of algorithms.